Οι επιχειρήσεις που έχουν λάβει αποζημίωση ειδικού σκοπού ή/και την επιστρεπτέα προκαταβολή θα πρέπει σύμφωνα με την ΚΥΑ 57856 ΕΞ 2020 των υπ. Οικονομικών, Ανάπτυξης και Εργασίας να ενημερώνουν το κοινό με τους εξής τρόπους:

α) παρέχοντας στον διαδικτυακό τόπο της επιχείρησης, εάν υπάρχει, σύντομη περιγραφή της πράξης, ανάλογης προς το επίπεδο της στήριξης, που περιλαμβάνει τους στόχους και τα αποτελέσματά της και επισημαίνει τη χρηματοδοτική συνδρομή από την Ένωση,

β) τοποθετώντας μία αφίσα σε μέγεθος τουλάχιστον  Α3, που περιλαμβάνει τη χρηματοδοτική συνδρομή από την Ένωση, σε σημείο εύκολα ορατό από το κοινό, όπως η είσοδος σε ένα κτίριο.

Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο της επιχείρησης από αρμόδιο όργανο ελέγχου διαπιστωθεί μη τήρηση των όρων της παρούσας, ή υποβολή ψευδών στοιχείων, ενημερώνεται αρμοδίως η οικεία Διαχειριστική Αρχή, η οποία εκδίδει απόφαση ολικής ανάκτησης της επιχορήγησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση Δημοσιονομικών Διορθώσεων. Ο υπολογισμός των τόκων ανάκτησης για τη συγκεκριμένη περίπτωση γίνεται από την ημερομηνία χορήγησης της ενίσχυσης.

Εκτυπώστε την αφίσα εδώ:

Επικοινωνία: Παρασκευοπούλου 74 & Λ. Ιωνίας, Τηλ.: 2810284004 / 2810230141

E-mail: info@backofficeher.gr, Ιστοσελίδα: www.backofficeher.gr

#Αφίσα #ΕπιστρεπτέαΠροκαταβολή #ΑποζημίωσηΕιδικούΣκοπού  #taxisnet  #backofficeher