ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Καλέστε τη Φροντίδα Ατυχήματος της ασφαλιστικής σας εταιρίας 24 ώρες το 24ωρο στον τηλεφωνικό αριθμό που εκείνη διαθέτει και αναγράφεται στο συμβόλαιό σας (από σταθερό ή κινητό τηλέφωνο). Ειδικός συνεργάτης έρχεται ΔΩΡΕΑΝ στον τόπο του ατυχήματος όπου : 1) Καταγράφει τις συνθήκες του ατυχήματος 2) Φωτογραφίζει τα εμπλεκόμενα οχήματα 3) Συντάσσει πρόχειρο σχεδιάγραμμα 4) Συγκεντρώνει στοιχεία μαρτύρων 5) Σας βοηθάει στην επιτόπια συμπλήρωση του εντύπου του Φιλικού Διακανονισμού ή της Δήλωσης Ατυχήματος ολοκληρώνοντας τη διαδικασία αναγγελίας και δήλωσης του ατυχήματος. 6) Να καλούμε την Τροχαία για να βεβαιώσει το συμβάν (Αν υπάρχει τραυματισμός ) .

Το ΕΣΠΑ (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020 αποτελεί το βασικό στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη της χώρας με τη συνδρομή σημαντικών πόρων που προέρχονται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η διαδικασία εγγραφής ολοκληρώνεται σε τρία βήματα: Υποβολή Αίτησης Εγγραφής. Συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτηση εγγραφής σας https://www1.gsis.gr/registration/chooseRegistrationType.htm ακολουθώντας τις οδηγίες. Το σύστημα ελέγχει την αίτησή σας και -εφόσον επιβεβαιώσει τα στοιχεία που δηλώσατε- σας χορηγεί (αμέσως) αποδεικτικό σημείωμα στο οποίο αναγράφεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να μεταβείτε στη Δ.Ο.Υ. σας για να παραλάβετε τον κλειδάριθμο που έχει εκδοθεί για λογαριασμό σας. Έγκριση της αίτησης στη Δ.Ο.Υ. Επισκέπτεστε το τμήμα Μητρώου της Δ.Ο.Υ. σας και ζητάτε να λάβετε τον κλειδάριθμο που σας αντιστοιχεί. Τα μόνα στοιχεία που απαιτούνται για τη διαδικασία αυτή είναι ο Α.Φ.Μ. σας και το αποδεικτικό της ταυτοποίησής σας (αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο, ταυτότητα Ομογενούς κ.λπ.). ΠΡΟΣΟΧΗ: Πρέπει να επισκεφθείτε αυτοπροσώπως τη Δ.Ο.Υ. σας, εφόσον η εγγραφή αφορά εσάς προσωπικά ή άλλον πολίτη (π.χ. κάτοικο εξωτερικού για τον οποίο έχετε οριστεί αντίκλητος ή τέκνο για το οποίο έχετε τη γονική μέριμνα) ή μη φυσικό πρόσωπο, εφόσον είστε ο νόμιμος εκπρόσωπός του και τα στοιχεία σας είναι ήδη καταχωρημένα στο Μητρώο της Δ.Ο.Υ. Στην περίπτωση που ένα Φυσικό Πρόσωπο ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του ή ο νομίμως εκπροσωπών ένα Μη Φ.Π. αδυνατεί να προσέλθει στη Δ.Ο.Υ., θα προσκομίζεται Ειδικό Πληρεξούσιο για τη συγκεκριμένη διαδικασία πιστοποίησης, χρονικής διάρκειας τεσσάρων μηνών. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας στο Τμήμα Μητρώου, εκτυπώνονται δύο βεβαιώσεις. Η μία από αυτές -η οποία και θα σας χορηγηθεί- περιέχει τον κλειδάριθμο που είναι απαραίτητος για την ενεργοποίηση του λογαριασμού σας. Ενεργοποίηση Λογαριασμού Χρήστη (User Account) Επισκεφθείτε τη σελίδα του Νέου TAXISnet και ακολουθείστε τη διαδρομή «ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ» – «Υπηρεσίες Πιστοποίησης» – «Ενεργοποίηση Λογαριασμού». Αλλάξτε τον αρχικό κωδικό πρόσβασης (password), όπως σας υποδεικνύει το σύστημα και είστε πλέον ένας από τους χρήστες του Νέου TAXISnet!

Η ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης είναι υποχρεωτική για κάθε φυσικό πρόσωπο, που έχει την κατοικία του στην Ελλάδα, έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και αποκτά πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα καθώς και για τους κατοίκους εξωτερικού που αποκτούν πραγματικό εισόδημα στην Ελλάδα.