Σήμερα, 10 Μαΐου 2021 και ώρα 13.00, ξεκινά η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων χρηματοδότησης για το νέο «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 18 έως 29 ετών με έμφαση στις γυναίκες». Το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια 12 μηνών από την ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας της επιχείρησης στη ΔΟΥ και σκοπός του είναι η προώθηση στην αυτοαπασχόληση 2.900 ανέργων, εκ των οποίων 60% των δικαιούχων θα είναι άνεργες γυναίκες.

Οι δυνητικά δικαιούχοι κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης χρηματοδότησης στη δράση, πρέπει σωρευτικά να εκπληρώνουν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

 1. Να είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ, ηλικίας 18 έως 29 ετών.
 2. Να έχουν την ιδιότητα του ανέργου, να βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης και να πληρούν το ηλικιακό κριτήριο κατά την αίτηση χρηματοδότησης και κατά την προηγούμενη της ημερομηνίας έναρξης δραστηριότητας στη ΔΟΥ.
 3. Να έχουν ωφεληθεί από τη διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμβασης.
 4. Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους της ΕΕ ή ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και εργασίας στη χώρα μας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής σε ισχύ τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η δράση.
 5. Οι άντρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει ή νόµιµα απαλλαγεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.
 6. Να λειτουργήσουν νόμιμα εντός της ελληνικής επικράτειας.
 7. Η έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ πραγματοποιείται μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης και το αργότερο εντός 60 ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της θετικής αξιολόγησης (έγκρισης) της πρότασής τους.
 8. Κάθε δυνητικός δικαιούχος υποβάλλει μία και μόνο αίτηση χρηματοδότησης (είτε ατομικά είτε ως μέλος νομικού προσώπου/νομικής οντότητας).
 9. Οι δυνητικά δικαιούχοι εντάσσονται στη δράση είτε ως ατομικοί επιχειρηματίες, είτε ως μέλη νομικών οντοτήτων, με μία από τις ακόλουθες νομικές μορφές: • Ομόρρυθμη Εταιρεία (ΟΕ) • Ομόρρυθμοι Εταίροι των Ετερόρρυθμων Εταιρειών (ΕΕ) • Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) • Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ) • Συνεταιρισμός εργαζομένων του άρθρου 24 του Κεφαλαίου Ε’ του ν. 4430/2016 (Α’ 32).

 

 

 

 

 

 

 

Η αίτηση χρηματοδότησης (επενδυτική πρόταση) υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στην διεύθυνση https://www.ependyseis.gr και περιλαμβάνει πρόταση επιχειρηματικού σχεδίου.

Ημερομηνία λήξης υποβολής ορίζεται η 10η Ιουνίου 2021 και ώρα 15:00.

Το ποσό της ενίσχυσης για τις νέες επιχειρήσεις ανέρχεται στις 14.800€ και καταβάλλεται σε τρεις δόσεις ως εξής:

 • 1η δόση 4.000 ευρώ, μετά την έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ
 • 2η δόση 5.400 ευρώ, μετά τη λήξη του α’ εξάμηνου από την έναρξη της επιχείρησης
 • 3η δόση 5.400 ευρώ, μετά τη λήξη του β’ εξάμηνου από την έναρξη της επιχείρησης.

Η εξειδικευμένη ομάδα της Βack Office Co O.E. αναλαμβάνει την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων και υποστηρίζει τους πελάτες καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης της δράσης μέχρι και το τελικό στάδιο εκταμίευσης του συνόλου της επιδότησης.

Επικοινωνήστε μαζί μας: Παρασκευοπούλου 74 & Λ.Ιωνίας Τηλ.: 2810284004 / 2810230141 E-mail: info@backofficeher.gr Ιστοσελίδα: www.backofficeher.gr

 

#oaed #ependyseis #anergoi #18-29 #backoffice