Άνοιξε από χθες, Τετάρτη 9 Μαρτίου, η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων άνεργων που διέκοψαν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα πριν το 2022 για το πρόγραμμα «δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας» με έμφαση στις γυναίκες και στην ψηφιακή οικονομία.

Στόχος του προγράμματος είναι να δώσει μια δεύτερη επιχειρηματική ευκαιρία σε πέντε χιλιάδες (5.000) ανέργους, πρώην αυτοαπασχολούμενους, ώστε να επανενταχτούν στην αγορά εργασίας. Η επιχορήγηση διαρκεί 12 μήνες, με 3μηνη δέσμευση και το ποσό επιχορήγησης κυμαίνεται από 12.000 € (για ατομική επιχείρηση) έως 24.000 € (για επιχείρηση με τρεις δικαιούχους εταίρους). Μετά την ολοκλήρωση της 3μηνης δέσμευσης, η διάρκεια μπορεί να επεκταθεί κατά 12 μήνες και το συνολικό ποσό της επιχορήγησης θα κυμανθεί από 20.000 € έως 36.000 €, κατόπιν αίτησης.

 

Δικαιούχοι είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  1. Να έχουν διακόψει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα από 1/1/2012 και έως την 31/12/2021,
  2. να μην έχουν μεταβιβάσει την επιχείρησή τους ή το μερίδιό τους σε επιχείρηση η οποία ανήκε σε συζύγους ή πρόσωπα α’ ή β’ βαθμού συγγένειας,
  3. να μην έχουν ασκήσει οποιαδήποτε επαγγελματική/επιχειρηματική δραστηριότητα από την 1/1/2022 και έως την ημερομηνία δημοσίευσης της νέας τροποποιητικής ΚΥΑ στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ήτοι έως την 8/3/2022,
  4. να έχουν προβεί σε νέα έναρξη δραστηριότητας σε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ), από την ημερομηνία δημοσίευσης της τροποποιητικής ΚΥΑ στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ήτοι από 8/3/2022 και μετά
  5. να έχουν καταβάλει στον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας τη μηνιαία εισφορά 10 € για τουλάχιστον 1 έτος ή την έχουν ρυθμίσει και είναι ενήμεροι με τους όρους της ρύθμισης

Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα έχει γίνει πιο ευέλικτο, στοχευμένο και ελκυστικό, καθώς τουλάχιστον 40% των θέσεων θα καλυφτούν από άνεργες γυναίκες,  ΑμεΑ και γυναίκες θύματα έμφυλης βίας λαμβάνουν 60% επιπλέον μόρια, επιχειρήσεις ψηφιακής οικονομίας λαμβάνουν 40% επιπλέον μόρια, επιτρέπεται η συστέγαση σε θερμοκοιτίδες (businessincubators), χώρους συνεργασίας (coworkingspaces) και άλλες δομές ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, καθώς και η λειτουργία εντός οικίας για ψηφιακές επιχειρήσεις.

Στο πρόγραμμα επίσης μπορούν να υποβάλουν αίτηση και άνεργοι πρώην επιχειρηματίες που δεν έχουν προχωρήσει σε νέα έναρξη δραστηριότητας, με την προϋπόθεση ότι μετά την κοινοποίηση της θετικής αξιολόγησης (προέγκριση) του επιχειρηματικού τους σχεδίου από τον ΟΑΕΔ θα προχωρήσουν στην έναρξη δραστηριότητας σε ΔΟΥ εντός δύο μηνών.

Η εξειδικευμένη ομάδα της Βack Office Co O.E. αναλαμβάνει την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στο πρόγραμμα και υποστηρίζει τους πελάτες καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του μέχρι και το τελικό στάδιο εκταμίευσης του συνόλου της επιδότησης.

Επικοινωνήστε μαζί μας: Παρασκευοπούλου 74 & Λ.Ιωνίας Τηλ.: 2810284004 / 2810230141 E-mail: info@backofficeher.gr Ιστοσελίδα: www.backofficeher.gr

#oaed #anergoi #backoffice