Posts by Κίμων Μεγαλοπρεπής

Η Απόφαση για την επιστρεπτεα προκαταβολή και Οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Νίκης 5-7
10180 Αθήνα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Τηλ.: 2103332644
e-mail: press@minfin.gr

Παρασκευή, 3 Απριλίου 2020

Δελτίου Τύπου

Έναρξη του Χρηματοδοτικού Σχήματος της Επιστρεπτέας Προκαταβολής

Την Πέμπτη, 2 Απριλίου 2020, υπογράφηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1135/Β/2-4-2020) των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την «Ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υλοποίηση του προσωρινού μέτρου ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορονοϊού και τη διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος». Με την εν λόγω ΚΥΑ τέθηκε σε ισχύ η ψηφιακή πλατφόρμα “myBusinessSupport” της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για την έναρξη του χρηματοδοτικού σχήματος της Επιστρεπτέας Προκαταβολής.

Πρόκειται για το χρηματοδοτικό σχήμα του Υπουργείου Οικονομικών για την περαιτέρω στήριξη μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε όλο το εύρος της οικονομίας, ανεξαρτήτως κλάδου, και πλήττονται από τις επιπτώσεις της πανδημίας.

Το αρχικό συνολικό ύψος του χρηματοδοτικού σχήματος είναι 1 δισ. ευρώ και η λειτουργία του συνίσταται στην άμεση χρηματοδοτική ενίσχυση επιχειρήσεων, η οποία είναι, συνολικώς ή μερικώς, επιστρεπτέα προς το Κράτος ανάλογα και με την πορεία της επιχείρησης.

Συγκεκριμένα, τα χαρακτηριστικά και οι παράμετροι του σχήματος της Επιστρεπτέας Προκαταβολής διαμορφώνονται ως εξής:

– Απευθύνεται, κατά κύριο λόγο, σε μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δηλαδή επιχειρήσεις με προσωπικό από 1 έως 500 εργαζόμενους, και αφορά σε όλους τους κλάδους της ελληνικής οικονομίας.
– Ανταποκρίνεται στα ζητήματα προσβασιμότητας σε χρηματοδότηση και πιστωτικού προφίλ που έχουν πολλές μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, και τα οποία επιδεινώνονται υπό τις παρούσες συνθήκες.
– Χορηγείται προς τις επιχειρήσεις απευθείας από το Κράτος, στο πλαίσιο του συστήματος της φορολογικής διοίκησης (TAXIS).
– Χαρακτηρίζεται ως επιστρεπτέα διότι, είτε εις ολόκληρον είτε μερικώς (συναρτάται με τη βιωσιμότητα της επιχείρησης), θα επιστραφεί στο Κράτος μέσα στα επόμενα χρόνια, με εξαιρετικά χαμηλό επιτόκιο.
– Η συνολική διάρκεια του σχήματος είναι πενταετής. Το πρώτο έτος αποτελεί περίοδο χάριτος, χωρίς υποχρέωση καταβολής δόσεων. Η αποπληρωμή πραγματοποιείται τα επόμενα τέσσερα έτη, σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις.
– Η επιλεξιμότητα των επιχειρήσεων εδράζεται στην αποτύπωση της τρέχουσας κατάστασής τους σε σύγκριση με την προγενέστερη. Η αποτύπωση θα προκύπτει μέσω ενός – τυποποιημένου – μηχανισμού παρακολούθησης και αξιολόγησης του Υπουργείου Οικονομικών (ΓΛΚ και ΑΑΔΕ), με βάση φορολογικά δεδομένα και λοιπούς σχετικούς οικονομικούς και επιχειρηματικούς δείκτες.
– Το ύψος της ενίσχυσης προς την κάθε επιχείρηση θα προσδιορίζεται – τυποποιημένα – από τη μεταβολή της τρέχουσας κατάστασης της επιχείρησης, λαμβάνοντας υπόψη και λοιπά χαρακτηριστικά της.
– Η ενίσχυση μέσω του σχήματος της Επιστρεπτέας Προκαταβολής δεν θα μπορεί, ως ανώτατο όριο, να ξεπεράσει το ποσό των 500.000 ευρώ ανά επιχείρηση και θα είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και μη συμψηφιστέα.
– Το σχήμα της Επιστρεπτέας Προκαταβολής έχει ως βασική στόχευση τη στήριξη επιχειρήσεων ώστε να μπορέσουν να διατηρήσουν τις θέσεις απασχόλησης. Συνεπώς, οι επιχειρήσεις που αξιοποιούν το σχήμα, δεσμεύονται από τη ρήτρα μη απολύσεων, η οποία, όπως είχαμε ανακοινώσει, ισχύει από την 30ή Μαρτίου 2020.
– Η εν λόγω ενίσχυση προβλέπεται να χορηγηθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πλαίσια (τακτικά και έκτακτα) της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις κρατικές ενισχύσεις.
– Το σχήμα της Επιστρεπτέας Προκαταβολής θα χρηματοδοτηθεί τόσο από κοινοτικούς πόρους, στο πλαίσιο του ειδικού χρηματοδοτικού εργαλείου για την αντιμετώπιση της κρίσης του κορονοϊού, όσο και από πόρους του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Από σήμερα Παρασκευή, 3 Απριλίου 2020 έως και τις 10 Απριλίου 2020, οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να αξιοποιήσουν το σχήμα της Επιστρεπτέας Προκαταβολής του Υπουργείου Οικονομικών μπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα “myBusinessSupport” (www.aade.gr/mybusinesssupport).

Με επόμενη Κοινή Υπουργική Απόφαση, σε συνέχεια των βασικών προϋποθέσεων και στοιχείων για την εκδήλωση ενδιαφέροντος από την πλευρά των επιχειρήσεων, θα προσδιοριστούν, σε λεπτομέρεια, οι παράμετροι και τα χαρακτηριστικά εκείνα που θα καθορίσουν την άμεση υλοποίηση του χρηματοδοτικού σχήματος της Επιστρεπτέας Προκαταβολής.

Σύμφωνα με την Α.1076/2020 η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τεύχος Β’ 1135/02-04-2020:

Άρθρο 1
Ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υλοποίηση του προσωρινού μέτρου ενίσχυσης «Επιστρεπτέα προκαταβολή»

Στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) δημιουργείται διαδικτυακή ηλεκτρονική πλατφόρμα με τίτλο «myBusinessSupport», μέσω της οποίας υποβάλλονται τα αιτήματα χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή προκαταβολής, η οποία είναι επιστρεπτέα, εν όλω ή εν μέρει, (Επιστρεπτέα Προκαταβολή) σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο τρίτο της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄ 75).

Η πλατφόρμα του προηγούμενου εδαφίου συνδέεται ηλεκτρονικά με τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) κάθε επιχείρησης για τον οποίο η ΑΑΔΕ διαθέτει τα απαραίτητα στοιχεία από το φορολογικό Μητρώο.

Άρθρο 2
Εκδήλωση ενδιαφέροντος και υποβολή στοιχείων

1. Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής και ανεξαρτήτως κλάδου, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών, οι οποίες απασχολούν από 1 έως πεντακόσιους (500) εργαζόμενους, οι οποίες έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και έχουν πληγεί οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη λήψη ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής στην πλατφόρμα του προηγούμενου άρθρου.

2. Εκδήλωση ενδιαφέροντος δύναται να υποβάλλουν:

α) επιχειρήσεις οι οποίες δεν είναι προβληματικές, κατά την έννοια του Κανονισμού αριθ. 651/2014 (ΕΕ L 187/26.6.2014) ή δεν ήταν προβληματικές στις 31 Δεκεμβρίου  2019 αλλά αντιμετώπισαν προβλήματα ή κατέστησαν προβληματικές στη συνέχεια συνεπεία της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, και δεν έχουν στη διάθεσή τους προηγούμενη ενίσχυση, η οποία έχει κηρυχθεί ασυμβίβαστη με απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

β) επιχειρήσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις του Κανονισμού αριθ. 1407/2013 (ΕΕ L351/1 της 24.12.2013) και δεν έχουν ήδη εξαντλήσει το τιθέμενο στον Κανονισμό ανώτατο όριο, για την τριετία 2018-2020,

γ) επιχειρήσεις οι οποίες δεν είναι σε αδράνεια από τον Απρίλιο του 2019 και μετά, όπως αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που τηρούνται στο φορολογικό Μητρώο της ΑΑΔΕ ή από την υποβολή μηδενικών δηλώσεων ΦΠΑ καθ’ όλη την περίοδο αυτή.

Για την υποβολή της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν αποτελεί προϋπόθεση η υπαγωγή της επιχείρησης σε κάποιον από τους κωδικούς αριθμούς δραστηριότητας (ΚΑΔ) που περιλαμβάνονται στις εκάστοτε εκδιδόμενες υπουργικές αποφάσεις για την αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων και τη χορήγηση κάθε είδους ενισχύσεων προς πληττόμενες επιχειρήσεις λόγω του κορωνοϊού COVID-19.

3. Οι επιχειρήσεις συμπληρώνουν στην πλατφόρμα τα κατωτέρω στοιχεία:

Α. Κατά την εκδήλωση ενδιαφέροντος:

α) Επιχειρήσεις υποκείμενες σε ΦΠΑ, που τηρούν:

αα) απλογραφικά βιβλία, συμπληρώνουν τον κύκλο εργασιών ΦΠΑ (κωδ. 312 της δήλωσης ΦΠΑ), που αφορά στο Α’ τρίμηνο (Ιανουάριος – Μάρτιος) 2020,

αβ) διπλογραφικά βιβλία, συμπληρώνουν τον κύκλο εργασιών ΦΠΑ (κωδ. 312 της δήλωσης ΦΠΑ), που αφορά τον μήνα Μάρτιο 2020,

β) Επιχειρήσεις μη υποκείμενες σε ΦΠΑ, που τηρούν:

βα) απλογραφικά βιβλία, συμπληρώνουν,

1. το σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων (κωδ. 047 του εντύπου Ε3) του φορολογικού έτους 2019,

2. το σύνολο των εξόδων του φορολογικού έτους 2019.

3. τα ακαθάριστα έσοδα Α΄ Τριμήνου 2020, συγκεντρωτικά για το τρίμηνο,

ββ) διπλογραφικά βιβλία, συμπληρώνουν,

1. το σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων (κωδ. 047 του εντύπου Ε3) του φορολογικού έτους 2019,

2. το σύνολο των εξόδων του φορολογικού έτους 2019.

3. τα ακαθάριστα έσοδα Α΄ Τριμήνου 2020, διακριτά για κάθε μήνα.

Το σύνολο των εξόδων προσδιορίζεται από τον κωδικό 580 του εντύπου Ε3, μειούμενο κατά τον κωδικό 581 (παροχές σε εργαζόμενους) και κατά τον κωδικό 585 (διάφορα λειτουργικά έξοδα) στο μέρος που αφορά σε δαπάνες ενοικίου της επιχείρησης.

Β. Για τους μήνες Απρίλιο έως και Δεκέμβριο 2020, οι επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως τύπου τηρούμενων βιβλίων συμπληρώνουν τον κύκλο εργασιών ΦΠΑ ή τα ακαθάριστα έσοδα κάθε μήνα, κατά περίπτωση, μέχρι τη δέκατη ημέρα του επόμενου μήνα.

Τα ανωτέρω στοιχεία που συμπληρώνονται από την επιχείρηση, επαληθεύονται από τις δηλώσεις ΦΠΑ και Εισοδήματος, στις αντίστοιχες φορολογικές χρήσεις, όταν αυτές υποβληθούν.

4. Για τη συμπλήρωση της εικόνας της επιχείρησης και τον έλεγχο πλήρωσης των προϋποθέσεων χορήγησης της ενίσχυσης, η ΑΑΔΕ δύναται να αποτυπώνει στην πλατφόρμα λοιπές πληροφορίες, που τηρούνται στα ηλεκτρονικά αρχεία αυτής ή αποστέλλονται σε αυτή από άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Ενδεικτικά, αυτά μπορεί να είναι, συγκριτικά στοιχεία εσόδων και δαπανών προηγούμενων περιόδων, όπως προκύπτουν από τις δηλώσεις των επιχειρήσεων.

5. Η πλατφόρμα προσφέρεται ως εφαρμογή του Ο.Π.Σ. TAXISnet της ΑΑΔΕ και η είσοδος σε αυτήν διενεργείται με τη χρήση των σχετικών διαπιστευτηρίων.

6. Με την είσοδο στην εφαρμογή και την υποβολή της εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η επιχείρηση πιστοποιεί την ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων και συναινεί στην επεξεργασία των διαθέσιμων στοιχείων της ΑΑΔΕ καθώς και των υποβαλλόμενων στοιχείων, προκειμένου να διενεργηθεί αυτοματοποιημένος έλεγχος προϋποθέσεων χορήγησης και υπολογισμός του ύψους ενίσχυσης.
Επιπροσθέτως, ελέγχεται αυτοματοποιημένα και ως προϋπόθεση η δήλωση λογαριασμού ΙΒΑΝ από την επιχείρηση στην προσωποποιημένη πληροφόρηση του TAXISnet, η συντακτική εγκυρότητά του καθώς και η επαλήθευσή του από το αντίστοιχο ίδρυμα πληρωμών.

7. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος και τα ως άνω συνοδευτικά στοιχεία υποβάλλονται στην πλατφόρμα έως την 10.4.2020.

8. Η υποβολή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατά τα ανωτέρω δεν δημιουργεί οιοδήποτε δικαίωμα ή αξίωση στις αιτούσες επιχειρήσεις.

9. Οι προϋποθέσεις υπαγωγής στο μέτρο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, η διαδικασία αίτησης και χορήγησης της ενίσχυσης, ο τρόπος υπολογισμού του ύψους της ενίσχυσης οι προϋποθέσεις και η διαδικασία επιστροφής της εν όλω ή εν μέρει, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια θα καθοριστούν με όμοια απόφαση η οποία θα εκδοθεί μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής των αιτημάτων της παρούσης.

Read more at Taxheaven: https://www.taxheaven.gr/news/48198/mybusinesssupport-dhmosieyohke-h-apofash-gia-thn-epistreptea-prokatabolh-odhgies-symplhrwshs-ths-aithshs

Περισσότερα

Ανοίγει Η Πλατφόρμα Δανείων Προς Επιχειρήσεις Μέσω Της «Επιστρεπτέας Προκαταβολής»

MyBusinessSupport: Ανοίγει Η Πλατφόρμα Δανείων Προς Επιχειρήσεις Μέσω Της «Επιστρεπτέας Προκαταβολής»

Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για λήψη  κρατικών δανείων από τις επιχειρήσεις μέσω του νέου μηχανισμού στήριξης των επιχειρήσεων, της «επιστρεπτέας προκαταβολής» που διαθέτει κονδύλια ύψους 1 δισ. ευρώ.

 

Για την ώρα δεν είναι γνωστοί οι όροι και  οι προϋποθέσεις επιλογής, στοιχεία τα οποία θα γνωστοποιηθούν αργότερα και αφού πρώτα ενεργοποιηθούν οι «κόφτες» έτσι ώστε να εξαιρεθούν όσες μπορούν να ενταχθούν σε άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία.  Γιά το λόγο αυτό  όσες επιχειρήσεις υποβάλουν αίτηση για το συγκριμένο δανειοδοτικό εργαλείο  δεν θα γνωρίζουν το επιτόκιο, το ποσό που θα λάβουν και γενικότερα δεν θα γνωρίζουν τα κριτήρια επιλεξιμότητας. Τα απαραίτητα αυτά στοιχεία αναμένεται να ανακοινωθούν μετά το τέλος της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων (10 Απριλίου), προκειμένου να μην τροποποιήσουν τα οικονομικά τους δεδομένα όσες επιχειρήσεις υποβάλουν τη σχετική αίτηση.

 

Όλες οι επιχειρήσεις οι οποίες επιθυμούν να ενταχθούν στο μέτρο της «επιστρεπτέας προκαταβολής», εφόσον απασχολούν από 1 έως 500 εργαζομένους κσι με τον όρο να μην κάνουν απολύσεις, θα μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα myBusinessSupport που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ. Δεν υπάρχει αριθμός προτεραιότητας, αντιθέτως όλες οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν μία προς μία και με βάση τον αλγόριθμο που έχει δημιουργηθεί. Στις 11 Απριλίου, μία μέρα μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων, θα ανακοινωθεί το πώς θα κατανεμηθούν τα κονδύλια ύψους 1 δισ. ευρώ, ενώ το ποσό θα πιστωθεί στους λογαριασμούς των δικαιούχων πριν από το τέλος Απριλίου. Η ρύθμιση θα προβλέπει ανώτατο ποσό ανά επιχείρηση.

ΠΗΓΗ : Newsroom Αθήνα 984

Περισσότερα

€ Eπίδομα 800 ευρώ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

Οι εργαζόμενοι 

υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση με τίτλο

«Υπεύθυνη Δήλωση Εργαζόμενων με εξαρτημένη εργασία σε Επιχειρήσεις – Εργοδότες των οποίων,

 

 

είτε η επιχειρηματική δραστηριότητά τους έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής,

οπότε οι εργαζόμενοι είναι δικαιούχοι μείωσης μισθώματος κύριας κατοικίας, είτε πλήττονται σημαντικά,

βάσει των οριζομένων από το Υπουργείο Οικονομικών ΚΑΔ

 

για τη χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης,

ως αποζημίωση ειδικού σκοπού» στην ηλεκτρονική πλατφόρμα

του ειδικού μηχανισμού στήριξης των εργαζομένων

( Link : supportemployees.yeka.gr)

 

Πρέπει να γνωρίζετε  τους προσωπικούς κωδικούς τους TAXINET 

Στην υπεύθυνη δήλωση συμπεριλαμβάνονται, εκτός των προσωπικών στοιχείων τους

και του αριθμού πρωτοκόλλου ( υπάρχουν προσυμπληρωμένα )

καταχώρισης της υπεύθυνης δήλωσης του εργοδότη στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ»,

 

τα  οποία  αντλούνται  αυτόματα

από  το  ΠΣ  «ΕΡΓΑΝΗ»

και  τα  στοιχεία  του  προσωπικού  τραπεζικού  λογαριασμού  τους  (ΙΒΑΝ)

 

Επίσης, δηλώνουν και το αν μισθώνουν κύρια κατοικία ( μόνο με ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής)  καθώς και τα στοιχεία του εκμισθωτή και του μίσθιου ακινήτου, προκειμένου να τύχουν της έκπτωσης.

H υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης στην πλατφόρμα του υπουργείου Εργασίας για τους εργαζομένους

επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα των οποίων έχει ανασταλεί η επιχειρηματική τους δραστηριότητα, βάσει ΚΑΔ,

 

με εντολή δημόσιας αρχής, θα γίνει από 1/4/2020 μέχρι και 10/4/2020, ως εξής :

 

 • Την 1/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 1
 • Την 2/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 2
 • Την 3/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 3
 • Την 4/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 4
 • Την 5/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 5
 • Την 6/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 6
 • Την 7/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 7
 • Την 8/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 8
 • Την 9/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 9
 • Την 10/4/2020 όσων εργαζομένων το ΑΦΜ λήγει σε 0.

Το παραπάνω χρονικό διάστημα δύναται να παραταθεί.

Για τους εργαζόμενους σε επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που πλήττονται σημαντικά από τα έκτακτα μέτρα αντιμετώπισης του κορονοϊού COVID-19, βάσει ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας ή δευτερεύουσας βάσει των ακαθάριστων εσόδων έτους 2018, όπως ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών, η υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης στην πλατφόρμα του υπουργείου Εργασίας από τους εργαζόμενους θα μπορεί να γίνει από την 1η Απριλίου μέχρι και τις 30 Απριλίου και, σε κάθε περίπτωση, μετά τη γνωστοποίηση σε αυτόν της αναστολής της σύμβασης εργασίας του. Τα στοιχεία θα διασταυρωθούν με τα στοιχεία που θα έχουν καταθέσει εργοδότες τους.

 

 

 

 

 

 

Περισσότερα

«ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΕΩΝ 18-29 ΕΤΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΔ»

Ένα νέο Πιλοτικό Πρόγραμμα Υποστήριξης Επιχειρηματικών Σχεδίων Ανέργων Νέων 18-29 ετών έχει ξεκινήσει ο ΟΑΕΔ από τις 27 Ιανουαρίου 2020 προκειμένου να αντιμετωπιστεί η ανεργία πληθυσμιακών ομάδων που συνεχίζουν να πλήττονται από την παρατεταμένη οικονομική κρίση.  Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει 3 στάδια και έχει στόχο να υποστηρίξει άνεργους νέους που επιθυμούν να αναπτύξουν επιχειρηματική δραστηριότητα, ώστε να μετατρέψουν τις επιχειρηματικές τους ιδέες σε ποιοτικά και βιώσιμα επιχειρηματικά σχέδια.

Το 1ο στάδιο περιλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών Συμβουλευτικής Ανάληψης Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών (ΣΑΕΠ) σε έως 5.000 άνεργους νέους ηλικίας 18 έως 29 ετών, εγγεγραμμένους στα μητρώα του ΟΑΕΔ, μέσω 5ήμερου σεμιναρίου νέας επιχειρηματικότητας. Σκοπός του σεμιναρίου είναι η ένταξη ή επανένταξη των ανέργων νέων στην αγορά εργασίας, μέσω της υποστήριξής τους στην εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων, στο πλαίσιο ενός ενιαίου περιβάλλοντος συμβουλευτικής και καθοδήγησης.

Στο 2ο στάδιο θα διαμορφωθούν βιώσιμα επιχειρηματικά σχεδία σε έως 3.000 από τους 5.000 άνεργους νέους ηλικίας 18 έως 29 ετών, εγγεγραμμένους στα μητρώα του ΟΑΕΔ. Η καθοδήγηση θα περιλαμβάνει έξι συνεδρίες, εκ των οποίων η μία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης και οι πέντε εξ’ αποστάσεως. Στις συνεδρίες αυτές, στόχος είναι η ποιοτική αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων των ωφελουμένων μέσω της καθοδήγησης (coaching), ώστε να ανταποκρίνονται στα σύγχρονα δεδομένα της αγοράς εργασίας και να δημιουργούν βιώσιμες επιχειρήσεις.

Στο 3ο στάδιο, θα προκηρυχθεί πρόγραμμα επιχειρηματικότητας για 2.500 νέους άνεργους ηλικίας 18 έως 29 ετών. Στο πρόγραμμα αυτό, θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν όλοι οι άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων όσων θα έχουν ολοκληρώσει τις δράσεις συμβουλευτικής και καθοδήγησης (coaching) επιχειρηματικών σχεδίων, όπως περιγράφονται παραπάνω. Συγκεκριμένα, οι άνεργοι θα κληθούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικές αιτήσεις, συνοδευόμενες από το επιχειρηματικό τους σχέδιο, οι οποίες θα αξιολογηθούν με Συγκριτική Αξιολόγηση, σύμφωνα με συγκεκριμένα κριτήρια μοριοδότησης και θα επιλεγούν οι πλέον ολοκληρωμένες και βιώσιμες προτάσεις. Έμφαση θα δοθεί στις γυναίκες οι οποίες θα καλύψουν τουλάχιστον το 60% των θέσεων του προγράμματος.

Το ποσό της ενίσχυσης θα είναι 10.000 ευρώ για 12 μήνες ή 17.000 ευρώ για 18 μήνες.

 

Για τους ενδιαφερόμενους ανέργους, οι αιτήσεις θα υποβάλλονται έως την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 23:59 στο διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ.  Για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης είναι απαραίτητοι οι κωδικοί πρόσβασης (Ονομασία Χρήστη και Συνθηματικό) καθώς και ο κλειδάριθμός για πρόσβαση ως πιστοποιημένοι χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της διαδικτυακής πύλης του ΟΑΕΔ.

Απαραίτητες προϋποθέσεις επιλογής των ανέργων για τη συμμετοχή στο 1ο και 2ο στάδιο της συμβουλευτικής, εκτός φυσικά του να έχουν την ιδιότητα του ανέργου και το ηλικιακό κριτήριο, είναι να διαθέτουν Ατομικό Σχέδιο Δράσης και να έχουν (κατά δήλωσή τους) την ικανότητα χρήσης Η/Υ και τη δυνατότητα πρόσβασης στο internet. Επίσης, το ηλεκτρονικό σύστημα επιλογής των έως 5.000 ανέργων που πληρούν τις προϋποθέσεις, βασίζεται στην χρονική σειρά υποβολής της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε

με την εξειδικευμένη ομάδα της BackOffice co O.E. εδω

 

Επικοινωνία: Παρασκευοπούλου 74 & Λ.Ιωνίας Τηλ.: 2810284004 / 2810230141

E-mail: info@backofficeher.gr Ιστοσελίδα: www.backofficeher.gr

 

Περισσότερα

3 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2020

Διανύοντας το πρώτο 15νθήμερο του νέου έτους, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τις σημαντικές αλλαγές που πραγματοποιούνται στην καθημερινότητα των επιχειρήσεων από 01/01/2020 και μετά την ψήφιση του νέου φορολογικού νομοσχεδίου με τον Νόμο 4646/2019.

Οι 3 αλλαγές που θα εστιάσουμε αφορούν στον τρόπο εξόφλησης των ενοικίων προκειμένου να αναγνωρίζονται φορολογικά, στο ζητούμενο ποσοστό αποδείξεων με τραπεζικά ή ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, πλέον και από τους επαγγελματίες, και στις νέες κλίμακες φορολογίας εισοδήματος.

1) Από 1/1/2020 και μετά, οι δαπάνες ενοικίων (έδρας, υποκαταστημάτων, γραφείων, αποθηκών κλπ.), ανεξαρτήτως ποσού, δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης, εφόσον η ολική εξόφλησή τους δεν πραγματοποιηθεί με την χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμής. Με άλλα λόγια, η καταβολή των ενοικίων μίσθωσης του επαγγελματικού σας χώρου πρέπει να γίνεται μέσω κατάθεσης στην Τράπεζα ή στα ΕΛΤΑ, με χρήση e-banking και καρτών καθώς και με έκδοση τραπεζικών και ταχυδρομικών επιταγών. [Προσοχή: Το όριο των 500 ευρώ παρέμεινε και δεν έγινε 300 ευρώ όπως αρχικά προβλεπόταν για τις συναλλαγές μεταξύ επιτηδευματιών].

2) Από 1/1/2020 αυξάνεται αρκετά το ζητούμενο ποσοστό αποδείξεων με τραπεζικά μέσα πληρωμής από τους φορολογούμενους, ενώ παράλληλα εισέρχονται στη διαδικασία συλλογής ηλεκτρονικών αποδείξεων και νέες κατηγορίες φορολογουμένων. Συγκεκριμένα, μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία οι ελεύθεροι επαγγελματίες καθώς και όσοι έχουν εισοδήματα από ενοίκια. Το ζητούμενο ποσοστό των αποδείξεων θα είναι το 30% των πραγματικών εισοδημάτων από όλες τις πηγές εισοδήματος αθροιστικά (ενώ μέχρι την 31/12/2019 απαιτούνταν το 10% του εισοδήματος μόνο για τους μισθωτούς). Ανώτατο όριο των ζητούμενων αποδείξεων θα είναι οι 20.000€ ενώ αν υπάρχει κατασχεμένος τραπεζικός λογαριασμός, το ανώτατο ζητούμενο ποσό διαμορφώνεται στις 5.000€. Στην λίστα με τις ηλεκτρονικές αποδείξεις περιλαμβάνονται σχεδόν τα πάντα, από είδη του σούπερ μάρκετ, λογαριασμούς για ηλεκτρικό ρεύμα, ύδρευση, σταθερή και κινητή τηλεφωνία, καύσιμα, πετρέλαιο θέρμανσης, κοινόχρηστα, ασφάλιστρα αυτοκινήτου, επισκευές κατοικιών, ανταλλακτικά αυτοκινήτων κλπ. Ενώ ελάχιστες είναι οι δαπάνες που εξαιρούνται: οι δόσεις δανείων, τα τέλη κυκλοφορίας, τα ενοίκια, αγορές ακινήτων, αυτοκινήτων, σκαφών αναψυχής, πληρωμή φόρων, αγορές μετοχών. Σε κάθε περίπτωση, όσοι δεν συλλέξουν το ζητούμενο ποσό θα επιβαρυνθούν με επιπλέον φόρο που θα ισούται με το 22% επί του ποσού της διαφοράς.

3) Από 1/1/2020, τα εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα θα φορολογούνται με τη νέα κλίμακα φορολογίας εισοδήματος. Καθιερώνεται πλέον εισαγωγικός φορολογικός συντελεστής μειωμένος από 22% στο 9% για τα πρώτα 10.000 ευρώ του ετησίου εισοδήματος, παραμένει στο 22% από 10.000,01 έως 20.000 ευρώ, ενώ μειώνεται από 29% σε 28% για τα εισοδήματα από 20.000,01 έως τα 30.000 ευρώ, από 37% σε 36% για τα 30.000,01 έως τα 40.000 ευρώ και από 45% σε 44% για τα εισοδήματα πάνω από τα 40.000 ευρώ. Να τονίσουμε εδώ ότι οι παραπάνω συντελεστές εφαρμόζονται για τα εισοδήματα που αποκτώνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1.1.2020 και μετά κι επομένως η μεταβολή αυτή θα γίνει αισθητή για τα φυσικά πρόσωπα στα εκκαθαριστικά του 2021. Αντιθέτως, για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες, ο συντελεστής φορολογίας εισοδήματος διαμορφώνεται από το 28% στο 24% και η μείωση θα ισχύσει από τη χρήση του 2019.

Οι παραπάνω αποτελούν τρεις μόνο από τις αλλαγές που προβλέπει το νέο ψηφισθέν φορολογικό νομοσχέδιο αλλάζοντας τα οικονομικά δεδομένα για εκατομμύρια νοικοκυριά και χιλιάδες επιχειρήσεις. Άλλες αλλαγές που προβλέπονται αφορούν την ρύθμιση οφειλών με περισσότερες δόσεις, ευνοϊκότερο καθεστώς για τα τεκμήρια πολυτελούς διαβίωσης και τις παροχές σε είδος, ευκολότερες μεταβιβάσεις ακινήτων, φοροαπαλλαγές για αναπήρους, πολυτέκνους, επενδυτές και εταιρίες, θέσπιση φορολογικών κινήτρων για αύξηση της οικοδομικής δραστηριότητας, για προσέλκυση επενδύσεων και για αγορές αυτοκινήτων φιλικών προς το περιβάλλον.

Το εξειδικευμένο προσωπικό της BackOffice co O.E. είναι πάντα στη διάθεσή σας για να σας ενημερώσει περαιτέρω.

 

Για την Backoffice co Ο.Ε.

Δήμητρα Φανουράκη

Επικοινωνία: Παρασκευοπούλου 74 & Λ.Ιωνίας Τηλ.: 2810284004 / 2810230141

E-mail: info@backofficeher.gr Ιστοσελίδα: www.backofficeher.gr

 

 

Περισσότερα

Ηλεκτρονικά Βιβλία – ( My Data ) και Μηχανογράφηση

Λόγω της επερχόμενης έναρξης λειτουργίας της πλατφόρμας ”My Data” ή αλλιώς Ηλεκτρονικά  Βιβλία,

μου τίθεται το  ερώτημα, για το εάν είναι πλέον υποχρεωτική βάσει κάποιου νόμου η μηχανογράφηση σε όλες τις επιχειρήσεις.

Πρέπει να πω λοιπόν ότι μέχρι σήμερα δεν υπάρχει σε κανένα νόμο

αναφορά για υποχρεωτική μηχανογράφηση ή υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση.

Θα ήθελα όμως, να παραθέσω την γνώμη μου για το θέμα γενικότερα πέρα από την υποχρεωτικότητα.

Ως ουδέτερος αλλά εκ των έσω παρατηρητής, με καταγεγραμμένη πλέον θητεία στα λογιστήρια επιχειρήσεων

θα πω ότι το θέμα της μηχανογράφησης, πρέπει να εξετάζεται κατά περίπτωση για να προσδιορισθεί το προσδοκώμενο όφελος.

Πρώτη και κύρια σκέψη είναι να καθορίσουμε το που θέλουμε να φτάσουμε, ποια είναι τα περιθώρια εξέλιξης της επιχείρησης.

Κατόπιν πρέπει να δούμε κατά πόσο στον δικό μας κλάδο, υπάρχει κάποιο εξειδικευμένο πρόγραμμα εμπορικής διαχείρισης,

το οποίο θα έχει ήδη λύσει αρκετά από τα κοινά προβλήματα.

Ξεκινάμε λοιπόν όταν συνειδητοποιήσουμε, ότι η μηχανογράφηση στο ξεκίνημα θα είναι μια κουραστική και χρονοβόρα

δουλειά αλλά πρέπει να  την εκλάβουμε ως επένδυση χρόνου και χρήματος.

Το λογισμικό αρχίζοντας να δουλεύει, στην ουσία δημιουργεί στο παρασκήνιο την ιστορία της ζωής της επιχείρησης .

Τα δεδομένα αυτά είναι οι πολύτιμες πληροφορίες που θα χρησιμοποιήσει ο επιχειρηματίας για να λάβει αποφάσεις.

Κάποιες φορές ο επιχειρηματίας έχει ήδη δημιουργήσει ένα ιδιότυπο σύστημα καταγραφής της ζωής της επιχείρησης,

και ένα μεγάλο ποσοστό επιχειρηματιών πιστεύει ότι έχει τον απόλυτο έλεγχο. Μέχρι την στιγμή που θα συναντήσει

μπροστά του το λάθος ή την παράληψη. Δεν θα έλεγα ότι η μηχανογράφηση μπορεί να εκμηδενίσει τα λάθη,

όλοι όμως καταλαβαίνουμε, ότι όταν μπορείς να πάρεις σε ελάχιστο χρόνο πολλές πληροφορίες, έχεις περισσότερες

πιθανότητες να λάβεις την σωστή απόφαση.

Το σημαντικό λοιπόν είναι να ξέρουμε βαθιά ο  καθένας τον κλάδο του και μετά την επιχείρηση του, για να μπορούμε να θέσουμε τη σωστή ερώτηση στο σύστημα μηχανογράφησης μας.

Για την Backoffice co ΟΕ

Γιώργος Σπινθουράκης

Επικοινωνία: Παρασκευοπούλου 74 & Λ.Ιωνίας Τηλ.: 2810284004 / 2810230141

E-mail: info@backofficeher.gr Ιστοσελίδα: www.backofficeher.gr

 

Περισσότερα

Σύγχρονη Επιχείρηση και λογιστική υποστήριξη

Οι περισσότεροι ακούγοντας τη λέξη ‘’Λογιστής’’ σε μία επιχείρηση σκέφτονται φόρους και πληρωμές.

Δεν έχουν και πολύ άδικο καθώς για χρόνια το κομμάτι της δουλειάς μας, που έρχεται σε επαφή με την επιχείρηση είναι αυτό.

Έχουμε για χρόνια ‘’κολλήσει’’ στο να καταστιχογραφούμε  ατελείωτα και στην  καλύτερη  περίπτωση να  φτιάχνουμε ένα  σωστό φορολογικό σχεδιασμό, προϋπολογίζοντας τις επιβαρύνσεις που θα ‘’σηκώσει’’ η επιχείρηση και να τηρούμε την φορολογική και εργατική νομοθεσία. ακόμη και οι ίδιοι οι επιχειρηματίες δεν έχουν επιπλέον απαιτήσεις και είναι  ευχαριστημένοι με αυτές μας τις υπηρεσίες.

Πόσες  από  τις  πληροφορίες  που ήδη  καταγράφουμε  ή  εμπλουτίζοντας τις  με κάποιες  προαιρετικές  θα μπορούσαν  να χρησιμεύσουν στην άσκηση διοίκησης ;

Πώς ο λογιστής ως φορέας  εμπειριών από πολλές επιχειρήσεις  του ίδιου ή και διαφορετικού  κλάδου και σε συνδυασμό  με την κατάρτιση του μπορεί  να  γίνει  ο Σύμβουλος  της επιχείρησης ;  Ένα ακόμη  πλεονέκτημα της θέσης  του  Λογιστή-Συμβούλου  είναι η γνώση της επιχείρησης και του επιχειρηματία μέσα από την μακροχρόνια συνεργασία τους. Η φύση της δουλειάς του τον βοηθάει να έχει ένα ρεαλιστικό υπόβαθρο στις συμβουλές του.

Στόχος λοιπόν και των δύο πλευρών στη σχέση Λογιστή- Επιχεiρησης είναι να μπορέσουν να κεφαλαιοποιήσουν τα τόσα χρόνια συνεργασίας τους μπαίνοντας ο ένας περισσότερο στη ζωή του άλλου αφιερώνοντας ποιοτικό επαγγελματικό χρόνο.

 

Για την Backoffice co ΟΕ

Γιώργος Σπινθουράκης

Επικοινωνία: Παρασκευοπούλου 74 & Λ.Ιωνίας Τηλ.: 2810284004 / 2810230141

E-mail: info@backofficeher.gr Ιστοσελίδα: www.backofficeher.gr

 

Περισσότερα

Εκτυπώστε εύκολα τα τέλη κυκλοφορίας 2020

Τέλη κυκλοφορίας 2020 με κωδικούς TAXISnet

Από την υπηρεσία αυτή μπορείτε να εμφανίσετε την τρέχουσα εικόνα των οχημάτων σας και να εκτυπώσετε τα έντυπα τελών κυκλοφορίας.

 

και πατήστε τον κόκκινο  σύνδεσμο

 

 

 • ΒΗΜΑ Β : θα σας πάει στην παρακάτω εικόνα &  βάλτε του κωδικούς  taxinet

 

 • ΒΗΜΑ Γ : πατήστε την είσοδο

 

 • ΒΗΜΑ Δ : Επιλέγω «Κατάσταση οχημάτων» για να εμφανιστούν τα οχήματα  &  Επιλέγω «Εκτύπωση εντύπου τελών κυκλοφορίας» για τα εν κινήσει οχήματα.

 

Περισσότερα

Με άρωμα “Ενσυναίσθησης” το σεμινάριο της BackOffice co O.E.

Ένα πραγματικά ιδιαίτερο και διαφορετικό σεμινάριο είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν οι πελάτες της BackOffice Λογιστική-Ασφαλιστική Ο.Ε. τη Δευτέρα 25 Νοεμβρίου στο ξενοδοχείο Aquila Atlantis. Κεντρικό θέμα της εκδήλωσης ήταν “Συν-Εργασία & Συν-Δημιουργία, προκλήσεις για τις επιχειρήσεις” με εισηγητή τον κ.Παυλάκη Μάνο, Business Coach, Learning & Development Specialist.

Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία μέσα από παιχνίδια ρόλων και διαδραστικές δραστηριότητες να μπορέσουν να εμβαθύνουν στον τρόπο σκέψης τους και να ανοίξουν νέους ορίζοντες τόσο στην προσωπική όσο και στην επιχειρηματική τους στρατηγική. Η ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης, η στοχοθεσία του ατόμου αλλά και η ενσυναίσθηση, ήταν ορισμένες από τις ενότητες που αναπτύχθηκαν στο σεμινάριο, καθώς αποτελούν βασικά στοιχεία για τη δημιουργία της βάσης για το σχέδιο ανάπτυξης και διαχείρισης της επιχείρησης. Οι συμμετέχοντες-πελάτες είχαν την ευκαιρία να εμβαθύνουν σε θέματα της προσωπικότητας τους που αποτελούν βασικά στοιχεία της ανάπτυξης της επιχείρησης τους.

Μετά την επιτυχημένη πρώτη της εκδήλωση, η BackOffice co O.E., βάζει τις βάσεις για ένα κύκλο σεμιναρίων προς όφελος των συνεργατών-πελατών της, που σκοπό έχει την ενδυνάμωση των επιχειρήσεων τους, την αντιμετώπιση του ανταγωνισμού και των νέων προκλήσεων της αγοράς.

Επικοινωνία: Παρασκευοπούλου 74 & Λ.Ιωνίας Τηλ.: 2810284004 / 2810230141

E-mail: info@backofficeher.gr Ιστοσελίδα: www.backofficeher.gr

                         

Περισσότερα

Διασύνδεση της ΑΑΔΕ με το Μητρώο Πολιτών – Σε λειτουργία από 1η Δεκεμβρίου

Ξεκινά η διασύνδεση της ΑΑΔΕ με το Μητρώο Πολιτών του Υπουργείου Εσωτερικών μέσω της ΓΓΠΣΣΔΔ – Οι πολίτες απαλλάσσονται από την υποχρέωση προσκόμισης σημαντικών πιστοποιητικών στην Εφορία

Ένα μεγάλο βήμα για να μπει τέλος στην διαχρονική ταλαιπωρία των πολιτών να προσκομίζουν οι ίδιοι τα έγγραφα στις φορολογικές αρχές για ληξιαρχικά γεγονότα που τους αφορούν όπως η γέννηση, γάμος, σύμφωνο συμβίωσης, διαζύγιο, θάνατος ή άλλες μεταβολές στην οικογενειακή τους κατάσταση γίνεται με απόφαση του Υπουργού Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκου Πιερρακάκη.

Σύμφωνα με αυτήν, από 1/12/2019 ξεκινά η διασύνδεση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) με το Μητρώο Πολιτών του Υπουργείου Εσωτερικών μέσω του αναβαθμισμένου Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ).

«Οι πολίτες απαλλάσσονται από ένα σημαντικό βάρος και μια ταλαιπωρία δεκαετιών που σχετίζεται με την προσκόμιση πιστοποιητικών στην Εφορία για σημαντικές πράξεις όπως η σύναψη γάμου, συμφώνου συμβίωσης κ.α. Προχωράμε με σταθερά βήματα στον ψηφιακό μετασχηματισμό του Κράτους με γνώμονα την απλοποίηση των διαδικασιών και την επικοινωνία των φορέων του Δημοσίου» δήλωσε ο Υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης.

Στην πράξη οι ληξιαρχικές πράξεις γέννησης, γάμου και θανάτου καθώς και τα πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης θα συλλέγονται από την ΑΑΔΕ απευθείας και μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣΔΔ ενώ οι πολίτες δεν θα αναγκάζονται να συλλέξουν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά από τον Δήμο ή τα ΚΕΠ καθώς αυτό θα γίνεται ηλεκτρονικά και αυτοματοποιημένα.

Επιπλέον, μέσω της παραπάνω διαλειτουργικότητας επιτυγχάνεται η καλύτερη άσκηση των αρμοδιοτήτων της ΑΑΔΕ, καθώς θα μπορεί από σήμερα να αξιοποιεί άμεσα δεδομένα σχετικά με:
– Μεταβολές στοιχείων στο Φορολογικό Μητρώο,
– Μεταβολές στοιχείων Δήλωσης Απόδοσης ΑΦΜ / Μεταβολής Ατομικών Στοιχείων,
– Ορισμό φορολογικού εκπροσώπου στην Ελλάδα,
– Απενεργοποίηση κωδικών πρόσβασης χρήστη σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες Taxisnet σε περίπτωση θανάτου.

Η διάθεση των στοιχείων του Μητρώου Πολιτών του Υπουργείου Εσωτερικών μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας στην ΑΑΔΕ είναι μόνο ένα παράδειγμα του πώς ωφελείται ο πολίτης μέσω της απλοποίησης των διαδικασιών και της καλύτερης επικοινωνίας των φορέων του Κράτους μεταξύ τους. Η διαλειτουργικότητα μεταξύ των διαφόρων φορέων και υπηρεσιών του Δημοσίου βρίσκεται σε πλήρη υλοποίηση καθώς ήδη αρκετά Υπουργεία και Δήμοι έχουν αξιοποιήσει το Κέντρο Διαλειτουργικότητας για να ενημερωθούν για τα στοιχεία πολιτών.

Ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής έκανε την παρακάτω δήλωση: «Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της ΑΑΔΕ συνεχίζεται απρόσκοπτα. Η διασύνδεση των ΔΟΥ με τα ληξιαρχεία όλης της χώρας αποτελεί το επόμενο βήμα, στην κατεύθυνση πάντα της εξυπηρέτησης του πολίτη και της διευκόλυνσης της καθημερινότητάς του. Με αυτό το στόχο, συνεχίζουμε να προσφέρουμε άμεσες και ποιοτικές υπηρεσίες, που οδηγούν και στη μείωση του γραφειοκρατικού κόστους για νοικοκυριά και επιχειρήσεις».

Ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος δήλωσε: «Το αναβαθμισμένο Κέντρο Διαλειτουργικότητας παράγει ήδη τα πρώτα θετικά αποτελέσματα για την εξυπηρέτηση του πολίτη και την δραστική βελτίωση της καθημερινότητας του. Ήδη η ΓΓΠΣΔΔ διαχειρίζεται ετησίως εκατομμύρια διαδικτυακές κλήσεις μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας. Καλούμε τους φορείς του Δημοσίου να αξιοποιήσουν στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό το Κέντρο Διαλειτουργικότητας για να απαλλαγούν από ακόμα μεγαλύτερα γραφειοκρατικά βάρη οι πολίτες και επιχειρήσεις».

Πηγή: Taxheaven ©

Περισσότερα